توضیحات

مخزن

سفارش شرکت ریل نیرو

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 73.5 سانتیمتر

عرض: .15.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 19.5 سانتیمتر