توضیحات

مخزن

سفارش شرکت ریل نیرو

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 49 سانتیمتر

عرض: .10.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 13 سانتیمتر