توضیحات

لکوموتیو 

سفارش شرکت نیرو کشش

مقیاس: 1:20

طول (تامپون به تامپون): 105 سانتیمتر

عرض: 11.5 سانتیمتر

ارتفاع از سطح ریل: 21  سانتیمتر